De ‘kritische theorie’ achter hedendaagse gekte en agressie: Charlatan-hoogleraar Gloria Wekker en de rol van mainstream media

22 april 2019

‘Diversiteit in de wetenschap’ is een misleidende term voor racisme voor gevorderden. Dat hoort niet in ons onderwijs thuis’

Emeritus hoogleraar ‘genderstudies’ en ‘etniciteit’ Gloria Wekker is uitgenodigd voor een hoorzitting in de Tweede Kamer om te adviseren over ‘diversiteit (in de wetenschap)’. Ze won in 2017 uit handen van de minister van Onderwijs en NPO-presentatrice en jury-voorzitter Eva Jinek de Joke Smitprijs. Ze zou de positie van zwarte vrouwen hebben verbeterd. Of dit klopt is nog maar de vraag, want Wekker is niet zo van de objectiviteit. In Vrij Nederland zegt ze in 2016 in het interview ‘Witte onschuld bestaat niet’:

Deze opmerking is geen ‘slip of the tongue’. Niet alleen herhaalt ze het in andere interviews, het spreekt duidelijk uit haar ‘onderzoeksmethoden’ en de ‘kritische theorie’ (die het idee van objectiviteit wantrouwt) die ze zelf zegt te hanteren. Een oplossing is bijzaak, belangrijk is gevoel kweken, neo-communistisch, Saul-Alinsky achtig radicalisme uitzetten en de macht bespelen. Eind jaren negentig gingen haar publicaties over ‘seksualiteit binnen (Surinaamse) zwarte gemeenschappen’, over ‘de rol van identiteit’, ‘multiculturalisme’ en ‘ontwikkelingsvraagstukken’. Vanaf de eeuwwisseling ongeveer treedt in haar werk het ‘denken over etniciteit’ meer op de voorgrond. Ze schrijft over ‘caleidoscopische visies creëren’, inmiddels beter bekend als ‘intersectionaliteit’, waarbij seksisme, racisme en homofobie als eenheid worden bestudeerd. ‘

De terugkeer van ‘witheid’

‘Witheid’ komt bij Wekker steeds vaker terug als het probleem in dat denken (ik hanteer verder voor het gemak dus ook ‘wit’ en ‘zwart’). Het moet van Wekker méér over witheid gaan. Ze schrijft in 2002: ‘Het uitwissen van witheid als etnische positie betekende een krachtige normalisering en neutralisering van die positie en houdt een massieve blinde vlek in stand voor de structurerende werking van ‘ras’/etniciteit.’ Witte mensen moesten weer bezig zijn met hun witheid en hun historische schuld, vond Wekker.

Ik zal eerst iets uitleggen over Wekkers ‘kritische theorie’ en van daaruit een verklaring geven voor haar racisme, de onmogelijkheid van debat en het vernietigende effect van dit soort identiteitspolitiek.  Van daaruit is ook beter te begrijpen waarom de Nederlandse overheid, NPO, andere media en linkse academici het racisme van Gloria Wekker geen probleem, maar een prijs waard vinden. Het toont de maatschappelijke cirkel die ontstaan is waarbinnen morele onschendbaarheid geldt en van waaruit kritiek op Wekker wel ‘racisme’ wordt genoemd. De Joke Smit-prijsuitreiking door minister en NPO was er een in het rijtje: een lafhartige daad van polarisatie die de eigen gelederen moet versterken.

Kritische theorie

Wekker zegt het zelf herhaaldelijk: ze praktiseert ’kritische theorie’. Dat is een methodologie die is ontwikkeld door een groep van marxistische sociale wetenschappers in de eerste helft van de twintigste eeuw. Zij werden gemotiveerd door de idee dat traditionele, wetenschappelijke methoden  – die zich bezighouden met het beschrijven, verklaren en voorspellen van de wereld – ineffectief waren in het produceren van maatschappelijke verandering. In de plaats daarvan ontwierpen zij een wetenschappelijk doel: sociale rechtvaardigheid. Het doel was om mensen te bevrijden van onderdrukking.

Dit idee kan worden herleid tot Karl Marx’ beroemde woorden: ‘Filosofen hebben de wereld tot nu toe slechts op verschillende manier geïnterpreteerd; het punt is om die te veranderen’. In eerste instantie lag bij die wetenschappers de nadruk op de onderdrukking die uitging van massa-consumptie – gekoppeld aan kapitalisme – maar het idee van verandering verbreidde zich geleidelijk naar alles wat met menselijke relaties te maken heeft: taal, maatschappelijke instituties, familiestructuren, pedagogie, gender, ras, gezondheid, seksualiteit, om er maar een paar te noemen. Er is (inmiddels) eigenlijk geen enkel gebied dat niet door de lens van de kritische theorie wordt bekeken – en aangevallen. Tegen dat licht valt te begrijpen hoe Whitney Stark, een intersectionele feministe (en net als Wekker werkzaam bij de Universiteit Utrecht) de kwantumtheorieën van Isaac Newton ‘onderdrukkend’ kan noemen, hoewel onmogelijk valt in te zien hoe de beste man met een beschrijving van zwaartekracht sociale ‘verandering’ zou belemmeren. En onmogelijk valt in te zien wat de wereld vervolgens wél aan ‘intersectionele kwantumtheorie’ heeft.

Stark ziet de ‘klassieke newtoniaanse fysica’ als een van de leidende wetenschappen op het hoogtepunt van het westerse imperialisme, ‘die gescheiden wezens en absolute verschillen tussen deeltjes en golven, ruimte en tijd identificeert.’ Dit gestructureerde denken is wat volgens Stark onderdrukking veroorzaakt. De onlogica van ‘kritische theorie’ duizelt velen. Logisch en samenhangend wordt het dan ook slechts door het te bekijken vanuit de intentie van de wetenschapper, niet de methode. Ik kom er straks op hoe deze aanpak onvermijdelijk leidt tot het schrappen van alle feiten.

Een onrechtvaardige en oneerlijke wereld

De nadruk op verandering – het doel – is hét kenmerkende verschil met traditionele wetenschap, en dat niet alleen, het zet traditionele wetenschap er diametraal tegenover. De term ‘kritisch’ in ‘kritische theorie’ is dan ook misleidend. Met kritiek bedoelt Gloria Wekker – en de kenmerkende ‘we’ waarover ze spreekt – het kritiseren van machtsstructuren. Dat is een veel engere definitie dan die in het woordenboek.

‘Kritiek’ is hier geen trial and error-methode of een wetenschappelijke discours tussen academici, maar kritiek op een buitenwereld waarin moeite doen om die te begrijpen voor hun volstrekt zinloos is zolang die er uit het raam onrechtvaardig en oneerlijk uitziet. Niet alleen is begrijpen zinloos – in een lezing in 2004 zegt Wekker over de toekomst van het feminisme dat ‘het destabiliseren van rigide methodologische praktijken noodzakelijk is’. Nergens wordt duidelijk wat voor praktijken dat zijn.

De term ‘buitenwereld’ behoeft ook nuance. Niet zozeer de onderdrukkende structuren zelf zien er lelijk uit als Wekker uit het raam kijkt: niet kapitalisme en massaconsumptie (wat veel meer moeite kost om te beheersen, maar in theorie wel kán), maar de mensen (die je wel makkelijker kunt beheersen) staan in de weg van een betere wereld. Afgedreven van de nadruk op de ongelijkheid die kapitalisme inderdaad teweegbrengt en bevangen door combinaties van intellectuele luiheid, blind idealisme en het comfort van de slachtofferrol is volgens Wekker en haar geestverwanten de issue dus nu: zolang witte mannen de wereld naar hun dominante beeld scheppen, verandert er niets. En omdat dat dominante beeld bovendien ‘onbewust in onze culturele archieven zit’ (een onwrikbare, historische schuld is) – is het zinloos om in dialoog te gaan. Alleen protest werkt. Wekker:

“Er is nog steeds een witte intellectuele bovenlaag die niet wil luisteren. Maar ik ben wel hoopvol over de strijdvaardigheid van de jonge generatie antiracisme activisten en witte jongeren die meer open staan voor het debat.”

Overleven vs wél leven

Wekker gelooft helemaal niet in debat. Ze hoeft dat ook helemaal niet want debat zou betekenen dat ze het terrein van de witte dominante structuur, de heilige premisse, zou betreden – en daar wil Wekker nou juist uit. Met ‘debat’ bedoelt ze witte schulderkenning en het opstaan om je witte plaats terug te geven. Dat is een harde eis. Een ‘witte interviewer’ vroeg haar:

“Waarom zou u zich wel in onze wereld kunnen verplaatsten en wij ons niet in de uwe? Wekker: ‘Het maakt verschil of je wit bent of zwart en niet zo’n beetje ook. Als je als zwart persoon wilt overleven in een samenleving die gedomineerd wordt door witte mensen, dan zul je beide culturen moeten kennen.’”

Wekker ‘overleeft’ en witte mensen ‘leven’ wél echt.  Zo diep heeft ze geïnvesteerd in het nihilistische idee dat witte mensen moeten bewegen voordat ‘haar’ mensen zich compleet voelen. Ze verantwoordt dit, merk ik uit haar publicaties, door in beginsel te claimen dat ‘het witte dominante ‘ras’ niet objectief en neutraal is’, daarna door daaruit af te leiden dat ook zij op haar handen mag zitten en niet neutraal hoeft te zijn totdat de witte overheersing weg is. Zij is slecht omdat de ander slecht is. Die ‘gerechtvaardigde’, geconstrueerde devaluatie van ‘witte mensen’ is waarom ze niet aarzelt ook individuen te discrimineren op grond van hun witte kleur en elke kritiek op haarzelf ‘racisme’ te noemen.

Gestuntel van Heleen Mees

Over een ‘debat’-avond dit jaar met Wekker en racisme hoogleraar Philomena Essed, waarbij de slecht voorbereide moderator Heleen Mees vroegtijdig werd gevraagd te vertrekken, schreef een aanwezige kunstcriticus (Sietske Roorda):

“Wekker gaf aan dat het verloop van deze avond geen incident was, maar dat het voortdurend gebeurt. Ze vertelde dat de directie van het IDFA bij het vertonen van de documentaire I Am Not Your Negro had aangegeven te streven naar meer diversiteit binnen de organisatie. Vervolgens werd na de film de regisseur geïnterviewd door een wit persoon.”

Het gestuntel van Heleen Mees werd niet gewoon gestuntel genoemd, maar aangewend om het op haar huidskleur te gooien – om er aan toe te voegen dat zij (Wekker) vaker tegen haar wens in met witte mensen wordt geconfronteerd. Deze modus operandi hanteert Wekker steeds. Niets staat op zichzelf, alles is een structureel probleem voor haar. Mensen zijn een structureel probleem voor haar. Met dit onvervalste racisme wint Wekker echter wel een prijs. Hoe dat kan zal ik uitleggen tegen de achtergrond van ‘de kritische theorie’ en het daarin ingebouwde vangnet voor beschuldigingen van racisme.

Onderdrukkende systemen

Als je vertrekpunt en enige officiële doel is om mensen te ‘bevrijden’ uit hun onderdrukkende positie op grond van hun relatie tot andere mensen (en niet tot de staat of het kapitalistische systeem), dan is de volgende logische (denk)stap om de samenleving te beschouwen als een verzameling ‘onderdrukkende systemen’. Dat kan niet anders. Omdat een beschrijving van de werkelijkheid altijd tekortschiet en het ideaal leidend is, is de natuurlijke consequentie dat de onderdrukkende systemen geconstrueerd worden op grond van een centrale onderdrukker van waaruit de positie van anderen ten opzichte daarvan bepaald kunnen worden. Die centrale onderdrukker is de witte (christelijke) man. Jouw – letterlijke – afstand tot hem bepaalt je slachtofferpositie.

Wekker ziet alles om haar heen als veroorzaakt of belemmerd door (witte) mensen die streven naar macht. Ik geloof niet dat ze dit echt gelooft. Ik denk dat de enige voor de hand liggende reden om dit als centraal probleem op te werpen waarschijnlijker is: het is een noodzakelijke schakel in het overeind houden van het doel, iémand moet immers aan het hoofd van het sociale construct staan dat onderdrukking mogelijk maakt.

Waarheid achter de horizon

Die rationalisatie van het absurde, waarin kleur in feite opnieuw je status in de samenleving zou gaan bepalen, heeft verstrekkende gevolgen zoals we nu overal merken. De onderdrukker wordt steeds groter gemaakt dan hij is. Al het andere om ons heen, inclusief de natuur en biologie wordt tot sociaal construct uitgeroepen. Met als ‘kritische’ kers op de taart dat als de meest machtige mensen het construct bepalen, het construct zelf dus ook wel ‘onderdrukkend’ moet zijn.

Hier zie je langzaamaan het beeld oprijzen van de kern van dit ideologische verdienmodel. Hoe overweldigender de ‘onderdrukking’, hoe dichter je bij het doel (sociale verandering) komt. Zoals ik al zei, het doel is leidend, pas bij de verwezenlijking van sociale gerechtigheid komt er iets van waarheid aan het licht. Of zoals een feministe schreef:  ‘Protest that doesn’t disrupt the status quo is benign and doesn’t funciton to overthrow systems of oppression, which is the ultimate goal.’ Iets van waarheid ligt áchter die horizon, nooit ervóór. Wat ze eigenlijk bedoelen is dat ze onderdrukking ‘waar’ moeten maken door het zelf te construeren.

Als het niet meer uitmaakt of iets ‘klopt’ omdat het doel leidend is kan het probleem nooit groot genoeg zijn om de oplossing (desnoods met geweld) te naderen. Zo kan het gebeuren dat Wekker als zwarte vrouw slechts ‘overleeft’ op een podium naast de minister met een prijs en bloemen in haar handen, en dat een alleenstaande moeder met haar ‘witte privilege’ 8 euro per uur verdient achter de kassa bij de Lidl. Zo gebeurt het dat -geheel begrijpelijk – er artikelen verschijnen in Trouw dat Wekkers cijfers niet kloppen – een logische reactie, maar niet ter zake doende. Niemand taalt er ook naar. Zo kan het dat in de Verenigde Staten aan bepaalde faculteiten overweldigend meer vrouwen dan mannen werken maar toch quota’s worden opgesteld voor vrouwen en wordt gesproken over hun ‘marginalized voices’. En als je als man daarover iets zegt, krijg je dit.

I once tried to run a story about this at my old job. but some of my colleagues went nuts and, being halfway out the door anyway, I stood down.
the stats I saw were amazing. many faculties are 2/3 female. but pointing that out means you’re a presumed misogynist https://t.co/yv58ZFdlWd

— Jonathan Kay (@jonkay) 6 december 2017

Mannelijke studenten moeten ‘luisteren’, ook al zijn die in de minderheid. Over de Canadese juniordocent Lindsay Shepherd (wel een vrouw, maar wit) werd gezegd dat ze haar ‘White woman tears’ gebruikte in de orwelliaanse confrontatie vorige maand met het faculteitsbestuur van Laurier University, nadat ze het gewaagd had een echte kritische noot te laten horen over genderdiscriminatie. Dat Shepherd daar letterlijkin eenondergeschikte positie stond tegenover meerdere mannen is voor hun niet relevant. Haar superieuren voelden zich aangetast door Shepherd in hun Grote Taak het onderdrukkende systeem omver te werpen. Dat werd de legitimatie om de rollen volledig om te draaien en naar buiten te brengen dat ze zich door haar ‘gepest voelden’.

Veiligheidspin in de granaat

Als je de ui helemaal afpelt is het narratief de heilige graal. Wat je krijgt is dat zelfs overweldigend bewijs voor de afwezigheid van het veronderstelde ‘witte privilege’ en het onveranderlijke lot van onderdrukte minderheden weggewuifd en verborgen moet worden. Ex-moslims die gelukkiger zijn dan ooit moeten hun mond houden, zwarte Trump stemmers moeten hun mond houden, witte mannen en vrouwen zonder schuldgevoel moeten hun mond houden. Het narratief is het orakel, de noodzakelijke premisse voor de noodzakelijke uitkomst. De witte, schuldige man (desnoods vrouw) is de veiligheidspin in de granaat van Wekkers ‘wetenschap’. Zonder hem ontploft het geheel.

Wekker is dus niet alleen niet objectief (wat haar nog te vergeven valt), zoals we in het begin vaststelden, maar een tegenstander van feiten. Feiten zijn – zelfs als ze een positief beeld van minderheden laten zien – een vertekend beeld door witte mensen gecreëerd, dat vals en verwerpelijk is. Wekker is dus ook blind voor ‘zwarte mensen’ met goede banen en een gelukkig leven, blind voor het feit dat kinderen van zwarte ouders die bij elkaar blijven het net zo goed doen als witte kinderen (en dat daar dus een belangrijke oorzaak voor ongelijkheid zit) en tal van andere positieve ontwikkelingen en rationele verklaringen voor ongelijkheid, om maar te zwijgen over de historisch ongekende toename van welvaart, gezondheid en kansen voor iedereen in het Westen sinds de industriële revolutie. Dat laatste mag geen enkele rol spelen.

Een eenwieler waarop je moet blijven fietsen

Dit is het complete verhaal achter Wekkers activisme. En dan zijn er nog de subtiele aanwijzingen voor haar frauduleuze motieven. Wekker in de Volkskrant: ‘Ik erger me aan vragen: wat moeten we aan racisme doen? Ik constateer een probleem. Waarom moet ik ook met een oplossing komen?’ Hoewel ze gelijk heeft dat wetenschappers geen oplossingen hoeven aandragen, vermoed ik dat – gezien haar ergernis erover – het beoordelen van ‘wat werkt’ vooral op innerlijke weerstand stuit. De eendimensionale wetenschap van Wekker is er een die bestaat bij de gratie van de afwezigheid van obstakels, hobbels en wrijving. Het raakt nergens aan maar beweegt voort als een eenwieler waarop je moet blijven fietsen om niet om te vallen. Dit verklaart ook de boze reacties als zij kritiek krijgt. Als criticus verstoor je haar doel. 

Wie niets met objectiviteit heeft en een tegenstander is van feiten, zal ten slotte leugens in de geest van het doel gebruiken. Waar geen objectieve waarheid bestaat, is liegen überhaupt slechts een alternatieve waarheid. Dit is waar het gevaarlijk wordt.

Gelukkig geen rechter of rechercheur

Nu is Gloria Wekker gelukkig geen rechter of rechercheur, maar hoe die ‘machtskritische’ houding ten opzichte van de waarheid onvermijdelijk leidt tot een algehele ontkenning van de werkelijkheid en een rechtvaardiging van de eigen, absolute waarheid, toonde Gulag-overlever Alexander Solzhenitsyn o.a. in dit fragment uit het boek The Gulag Archipelago. Hij beschrijft hier het perspectief van Stalin en zijn beulen die onschuldigen verhoren in communistisch Rusland:

“It was useless to seek absolute evidence – for evidence is always relative – or unchallengeable witnesses – for they can say different things at different times. The proofs of guilt were relative, approximate, and the interrogator could find them, even when there was no evidence and no witness, without leaving his office. “basing his conclusions not only on his own intellect but also on his Party sensitivity, his moral forces” (in other words, the superiority of someone who has slept well, has been well fed, and has not been beaten up) “and on his character” (i.e. his willingness to apply cruelty!). (…) For some reason, the executioner’s bullet which he allowed was not relatieve but absolute….”

Dit horrorscenario is overdreven, maar dat is nu even de bedoeling. In theorie is het namelijk de onvermijdelijke uitkomst van dezelfde denktrein als waar Wekker nu in zit – hoewel ik haar als persoon niet wil vergelijken met de figuren uit dit voorbeeld. Het is wel de uitdaging van deze tijd om die trein tegen te houden.

De gekte van identity politics slechts een symptoom

De parallel met nu is dat alle methoden in Rusland – die Stalin inzette in zijn strijd voor sociale gerechtigheid –  op den duur waren geoorloofd, omdat ze de goede zaak diende, dezelfde als die van de social justice warriors nu, die sterk beïnvloed zijn door hun ‘kritische docenten’. Steeds meer jongeren, met name in de Verenigde Staten, zijn positief over communisme. Het is inherent niet makkelijk te ontdekken waar het precies misgaat, omdat het van prijsuitreiking, naar speciale taalgidsen, naar Zwarte Piet verbieden naar koloniale schilderijen verbieden gaat. Niets om je zorgen over te maken, vinden velen. Maar de ‘speciaal getrainde menselijke beesten’ zoals Solzhenitsyn ze noemde, waren ook op het laatst nog steeds bezig hun sporen uit te wissen – een soort rituele reiniging van de miljoenen die vermoord werden. Toen was er ook nog ‘niets aan hand’: ‘In any case, Stalin had to remain innocent, his sacred vestments angelically pure.’In de DDR ging het net zo. De gekte van identity politics is slechts een symptoom, maar wel een belangrijke.

‘Als je iets wil weten, moet je het veranderen’, zeggen kritische wetenschappers als Wekker. Eerst de verandering, eerst de boel afbreken en dan zal de waarheid ons vanzelf toeschijnen. Toen ondervragers en beulen in Rusland onder Stalin onschuldige mannen en vrouwen martelden, naar een werkkamp stuurden of meteen ter dood brachten, was de absolute waarheid van de dood het enige wat ze kregen – alles behalve sociale gerechtigheid. Zo onverbiddelijk gaat de waarheid met ons om, wij niet met hem. Dit is nog een opvallende zin uit een gedicht dat Wekker ‘inspireert’ en ze groot boven een artikel plaatste:

“Strong women know the taste of their own hatred. I must always be building nests in an windy place.” (Uit: Tijdschrift voor Genderstudies 2002 – ‘Nesten bouwen op een winderige plek’)

Ze vertelt ons meer dan we bereid zijn te zien. Het is niet alleen Wekker zelf die hier tot de orde geroepen moet worden, maar de academie zelf, de overheid en de handlangers van deze gevaarlijke dwaalleer die slechts teert op de idee van wetenschap, de idee van emancipatie, de idee van ‘verandering’. Maar in werkelijkheid mensen willen beheersen en straks alle lichten uitdoet.

11 Reacties

 1. Jan de Wit

  Mijn complimenten voor het willen doorvorsen van voor mij volstrekt onleesbare kul. Ik heb naast Marx ook een enkel boek over neo-Marxistische economie in de kast staan. Dit is vergelijkbare onzin. Ik herinner mij ‘Vrouwen en afwasdeling’, een marxistisch dwangboek dat we moesten lezen aan de VU/GU Interfaculteit rechten/sociologie/politicologie eind zeventiger jaren. Toen al een Marxistisch bolwerk. Er is niets veranderd. De meeste studenten van toen zijn nu hoog gepositioneerde bestuurder, politicus, rechter. Vermoedelijk vooral in de omgeving van Amsterdam. Voor mij een duidelijke reden voor de elders door jou gesignaleerde linkse signatuur van beleid en rechtspraak.

  Antwoord
 2. Rob Esveldt 🇳🇱 (@Gyrobit)

  Deze constatering wordt ook in Amerika gedaan. Tim Pool praat hierover in dit YouTube filmpje. https://youtu.be/9SDlp_1ULZ0 Wat dat betreft zijn deze lui niet alleen idioten maar ook zeer gevaarlijke idioten die racisme juist aanwakkeren. Ze zorgen echt voor een tweedeling.

  Antwoord
 3. Bert van Heemst

  Elke Alinskyaan zal kunnen bevestigen dat het noemen van je beweegredenen en daarmee je doel, ten strengste verboden is. De vijand moet volledig in het duister tasten tot het te laat is. Er moet macht worden verkregen tegen elke prijs, vergeet al je softe idealen (begin van les 1 Alinskykunde). Alinsky zat op kamers in New York bij niemand minder dan Al Capone, in wiens keuken hij mocht meekijken. De tactieken in de communicatie met de overige mafiosi heeft Alinsky dankbaar gebruikt in zijn Rules for Revolution, wat om tactische redenen later werd uitgebracht als Rules for Radicals. Ziehier de (zeer indirecte link) met de mafia.

  Antwoord
 4. Ronald Dunki

  Wekker pleegt voortdurend plagiaat op geestverwanten in de USA, die stuk voor stuk verward raken in hun eigen communistische dialectiek die per definitie haaks staat op de werkelijkheid – net als bij Stalin, die daarom de werkelijkheid maar ‘aanpaste’ door tientallen miljoenen te vermoorden.

  Het camoufleren van hun middel als doel is één der wapens in Trotsky’s permanente revolutie, waarvan Wekker een typisch voorbeeld is. Of het klimaat danwel het racisme wordt misbruikt als ‘doel’, het is en blijft een ‘middel’ in het streven naar absolute macht, waarop objectiviteit en morele integriteit uiteraard bijzonder storend werken.

  ‘White privilege’ is afkomstig uit het ’handboek soldaat’ der SJW, met name dankzij Obama die de rassenrelaties in de USA eigenhandig minstens vijftig jaar terugzette. Martin Luther King zou zich in zijn graf omdraaien als hij kon zien hoe de Democraten in de ‘inner-cities’ de zwarte bevolking voortdurend hebben misbruikt als politiek wapen bij elke verkiezing, om hen vervolgens ijskoud te laten stikken.

  In de USA heeft de 29 jarige, zwarte, conservatieve commentator Candace Owens zojuist de funeste gevolgen van identiteitspolitiek en andere Marxistische sprookjes der SJW tegen het licht gehouden in het Congres in Washington, waarbij zij markante uitspraken deed die de SJW politici deed verstommen :

  – “ Er is vandaag geen volwassen mens die naar eer en geweten kan beweren dat Amerika een meer racistische of blank-nationalistischer samenleving is dan toen mijn grootvader opgroeide op de plantage. Toch horen wij deze termen vandaag , want wat zij willen zeggen is dat bruine mensen bang moeten worden gemaakt. Dat schijnt de ‘narrative’ te zijn die wij elke vier jaar horen voor de presidentiële verkiezingen.” (dit spoort volledig met de immorele stigmatisering van Baudet c.s. door links Nederland)
  – Inzake het abjecte falen der Democraten in door hen geregeerde steden en staten: “ Hier zijn wat feiten die wij nooit te horen krijgen: 75 procent der zwarte jongens in (het Democratische bolwerk) California voldoen niet aan de meest elementaire eisen om te kunnen lezen. In (Democratische bolwerken zoals de)‘inner-cities’ als Baltimore was in zes middelbare scholen niet één leerling te vinden die een voldoende haalde in rekenen of lezen in 2016.”
  – Zij openbaarde ook dat het percentage der ongehuwde moeders in de zwarte gemeenschappen op 74% ligt, “maar daar wil dit comité uiteraard vandaag niet over praten….”
  – Daarmee kwam zij pas op gang en verklaarde dat blank nationalisme een Democratisch prerogatief is: “ Er worden meer zwarte baby’s geaborteerd dan er levend geboren worden in een stad als New York en de Democratische gouverneur Cuomo introduceert met veel fanfare abortuswetgeving tot vlak voor de geboorte!
  – Ik zou uren kunnen doorgaan, maar mijn punt is dat blank nationalisme niets te maken heeft met deze zaken, want de Democratische politiek is daarvoor verantwoordelijk”.

  De door de wol geverfde linkse politici waren versteend! Uit dat ideologische schijnwereldje transplanteert Wekker haar idée-fixe naar haar parallelle SJW wereldje, in dienst van Leon Trotsky; waarschijnlijk heeft zij daar zelf geen enkel benul van. Wetenschap? Gekke Henkie, puur plagiaat op de linkse Ridders van de Heilige Graal. ‘ Sic transit Gloria Wekker!’

  Antwoord
 5. Eduard Geenen

  Deze charlatan verstaat de kunst om schuldgevoel aan te wakkeren op een misselijke manier. Het is nog erger dan welke religie vaak probeert. Zij gebruikt vaststaande onveranderbare menselijke uiterlijkheden zoals ras en sexe. Deze vrouw misbruikt de minderwaardigheidsgevoelens van sommige mensen om ze op te zetten tegen anderen. Zoals kinderen. Zie YouTube en integrale tekst. Zij doet zich voor als een soort messias maar ontwricht de samenleving. Zij is zelf een rascist van het ergste soort middels analyses die gestoeld zijn op emotie.

  https://youtu.be/dUmJQS29XZs

  Ik woon hier in de Bijlmer,
  en ik heb gemerkt dat
  helemaal niet vanzelf spreekt
  dat jonge, zwarte kinderen
  weten dat ze zwart zijn.
  Ik hoorde van iemand…
  (kuch).
  …onlangs over een tekenklasje.
  Er is een juffrouw die tekenen geeft
  aan meisjes van 8-12 jaar.
  Ze heeft aan die meisjes gevraagd
  om een zelfportret te maken.
  Die zwarte meisjes tekenden
  allemaal blonde kinderen.
  Blonde meisjes met blauwe ogen.
  Toen vroeg de juf:
  “Teken een portret van mij.”
  De zwarte juf werd ook
  als blond getekend.
  Ik vind dat heel ernstig,
  ook heel verontrustend
  dat ouders kennelijk niet met hun
  kinderen praten over hoe ze er uit zien.
  Dat is een heel groot verschil
  tussen Nederland en de VS.
  Ik ging voor het eerst
  naar de VS toen ik 18 was,
  toen heb ik daar
  een jaar gewoond,
  en de laatste klas van de
  middelbare school gedaan,
  en ik kwam er daar al
  vanaf dag 1 achter:
  Dat er geen andere manier was
  waarop ik mijzelf kon zien,
  dan dat ik zwart was.
  Tot die tijd,
  in Nederland wonend,
  spraken wij onder elkaar wel
  over dat wij er anders uitzagen,
  dat we bruin waren.
  Er bestond niet echt een discours om
  te spreken over verschil in huidskleur.
  Het was niet iets waarover ik
  veel over nagedacht had,
  wat ik heel helder
  voor de geest had.
  Vanaf dag 1 in de VS werd
  mij dat zeer duidelijk.
  Het valt me op,
  hier in Nederland
  dat ook zwarte mensen meegaan in
  het betoog van kleurenblind te zijn.
  “Ras doet er hier niet toe.”
  “Wij doen niet aan ras.”
  “Dat doen ze in de VS en Zuid-Afrika.”
  “Wij zijn kleurenblind.”
  Dat wordt aan zwarte mensen overgebracht,
  ze gaan daar ook in mee.
  en die dragen het over
  aan hun kinderen.
  Ik vind het buitengewoon ernstig,
  als kinderen niet weten
  dat ze zwart zijn.
  En dus ook niet weten
  wat er met hen gebeurt,
  wanneer ze anders
  behandeld worden.
  Dus ik zeg tegen mijn nichtje…
  Die woont in een voornamelijk
  witte stad, in het noorden,
  Ze heeft alleen maar
  witte vriendinnetjes.
  Ik zeg tegen haar:
  Het is belangrijk dat
  je je realiseert
  dat je niet op dezelfde manier
  behandeld zult worden
  als je blonde vriendinnetjes.
  Daar zul je op een gegeven
  moment achterkomen.
  Dat is heel vervelend.
  Ik hoop dat het later liever
  dan vroeger gebeurt,
  maar het gaat gebeuren.
  En je moet heel goed weten
  dat het niets met jou te maken heeft.
  Het maakt jou niet minder.
  Je moet er wel op
  voorbereid zijn.
  Mensen vragen zullen zich afvragen:
  “Spreekt dat meisje wel Nederlands?”
  “Is ze wel echt Nederlands?”
  “Is ze net zoals een wit
  Nederlands meisje?”
  Ze zullen je anders behandelen.
  Hoe jij daar mee
  moet omgaan, is dat je
  mensen het voordeel
  van de twijfel moet geven.
  Maar je moet je er zeer
  van bewust zijn
  of die mensen het voordeel
  van de twijfel waardig zijn.
  Dus je moet je niet overgeven
  aan de willekeur van witte mensen
  die je anders behandelen.
  Je moet in jezelf sterk
  genoeg worden om,
  als je merkt dat je
  verschillend behandeld wordt,
  discriminerend behandeld wordt,
  dat je weet dat het
  niet over jou gaat.
  Het gaat om de beelden die
  in het cultureel archief zitten,
  waar mensen zich
  niet van bewust zijn.
  Dat is een algemeen
  iets dat denk ik geldt
  voor heel veel zwarte
  mensen in Nederland.
  Sommige mensen zijn
  30-40 jaar oud,
  en hebben dat niet als
  frame in hun hoofd zitten.
  Ik heb ook vriendinnen die,
  aan mensen die in allerlei
  verschillende bedrijven werken,
  Er gebeurt iets vervelends.
  Het frame van mensen van kleur
  is niet om de link
  met ras te leggen,
  maar gaan zich afvragen
  wat zij zélf verkeerd deden.
  “Wat heb ik verkeerd gedaan,
  dat dit mij overkomt?”
  Ik vind het heel erg belangrijk,
  net zoals het in de VS het geval is,
  dat mensen erover praten,
  van generatie op generatie er meer
  met elkaar over gaan praten
  over wat het betekent om
  zwart te zijn,
  in een samenleving waarin
  de kleur wit dominant is,
  waarin wit dat helemaal niet inziet,
  en dat ook ontkent.
  Maar er dus allerlei onverdiende
  vooroordelen vastzitten
  aan die huidskleur.
  en witte mense kunnen zich
  permitteren om dat niet te weten,
  hoewel ik liever zou hebben
  dat ze het wel zouden inzien.
  maar nog belangrijker is,
  dat wij, als mensen van kleur,
  ons daar niet door
  laten overvallen
  of uit het veld laten slaan.
  Ik heb teveel mensen gezien van
  mijn generatie vriendinnen
  die heel bitter worden,
  of ziek of gek.
  Ik wil dat voorkomen voor
  [toekomstige] generaties.

  Antwoord
 6. Arminius

  Eduard Geenen Je hele relaas zegt meer over jouw psyche dan de werkelijkheid.
  Hoezo onverdiende vooroordelen vastzitten aan die huidskleur? Nederland is het thuisland van blanke Nederlanders en inderdaad daardoor heb je voordelen omdat Nederland met bloed, zweet en tranen is opgebouwd door diezelfde Nederlanders. De hele welvaartsstaat dat is hun verdienste waar tegenwoordig de halve wereld op meelift.
  Noem mij voorbeelden van beschavingen in zwart Afrika of uitvindingen die mensheid op keerpunten in de geschiedenis hebben gebracht?
  Ik weet het dit mag niet benoemd worden maar de voortdurende slachtofferrol begint me behoorlijk de keel uit te hangen. Onze universiteiten zijn policore bolwerken waar iedereen kansen krijgt, ik zou zeggen pak die kansen en stop met jammeren.
  Zwarte kinderen die als zelfbeeld blanke kinderen tekenen met blauwe ogen, je bent helemaal van de pot gerukt met je policore onzin!
  Je kijkt vast met genoegen naar Zuid-Afrika en Zimbabwe is een failed state geworden nadat blanke boeren er vermoordt en verjaagd zijn. Zimbabwe ooit de graanschuur van Afrika en wiens schuld is dat???

  Antwoord
  • Eddie

   De tekst van Geenen waar jij op doelt, is niet van Geenen, maar van Wekker. Geenen wil zo duidelijk maken, dat ook wat hem betreft, Wekker’s redeneringen en stellingen niet deugen. Lees de tekst boven dat linkje, dan wordt het duidelijk. Maar ik begrijp je wel, Geenen had dit iets duidelijker kunnen aangeven.

   Antwoord
 7. Eddie

  Het podium dat aan Wekker wordt geboden, geeft maar weer eens het failliet aan van de MSM, grote delen van de academische wereld, de politiek, schrijvers, acteurs en andere “cultuurdragers”. Ik was, tot de Europese verkiezingen, redelijk optimistisch gestemd over verandering. Echter, het grootste gedeelte van de Nederlandse bevolking blijft slaapwandelend doorsukkelen, in de overtuiging dat de “boven ons gestelden” het goed met ze voor heeft. Ik weet werkelijk niet wat ik van de toekomst moet verwachten…..

  Antwoord
 8. Henk Scheerooren

  Taai stuk. Maar evidend.
  Wauw

  Antwoord
 9. desalniettemeer (@Desalniettemeer)

  Laatste alinea: “Het is niet alleen Wekker zelf die hier tot de orde geroepen moet worden, maar de academie zelf, de overheid en de handlangers van deze gevaarlijke dwaalleer (….)”.
  Ik verbaas me idd vooral dat de academie de dwaalleer niet doorziet. Hoe kan een instituut voor theorievorming over een objectieve realiteit nu meegaan in realiteitsvorming obv subjectieve dogmatiek? Dat is in de kern van de zaak toch onverenigbaar lijkt mij.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.